వెన్నెల్లో హాయ్ హాయ్ మల్లెల్లో హాయ్ హాయ్ వరాల జల్లే కురిసే తప్పెట్లు హాయ్ హాయ్ ట్రంపెట్లు హాయ్ హాయ్ ఇవాళ మనసే మురిసే మే నెల్లో ఎండ హాయ్ ఆగస్టు

Movie :  Avnu Valliddaru Ishtapaddaru
Lyrics :  Sai Sri Harsha
Music   :  Chakri
Singers :  Kalyan
Vennello Hai Hai Song Avunu Valliddaru Ishtapaddaru Movie (2002)|telugu lyrics

Vennello Hai Hai Song Avunu Valliddaru Ishtapaddaru Movie (2002)|telugu lyrics

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ వెన్నెల్లో హాయ్ హాయ్ 

మల్లెల్లో హాయ్ హాయ్ వరాల జల్లే కురిసే

తప్పెట్లు హాయ్ హాయ్  ట్రంపెట్లు హాయ్ హాయ్

ఇవాళ మనసే మురిసే

మే నెల్లో ఎండ హాయ్  ఆగస్టు వాన హాయ్

జనవరిలో మంచు హాయ్  హాయ్ రామా హాయ్

హాయిగుంటె చాలునండి  వెయ్యిమాటలెందుకండి

వెన్నెల్లో హాయ్ హాయ్  మల్లెల్లో హాయ్ హాయ్

వరాల జల్లే కురిసే తప్పెట్లు హాయ్ హాయ్ 

ట్రంపెట్లు హాయ్ హాయ్ ఇవాళ మనసే మురిసే

మే నెల్లో ఎండ హాయ్  ఆగస్టు వాన హాయ్

జనవరిలో మంచు హాయ్  హాయ్ రామా హాయ్

హాయిగుంటె చాలునండి  వెయ్యిమాటలెందుకండి 

కనుల ఎదుట కలల ఫలము  నిలిచినది తందానా సుధ చిందేనా

కలలు కనని వనిత ఎవరో మనకు ఇక తెలిసేనా మది మురిసేనా

తనను ఇక ఎల్లాగైనా కళ్ళారా నే చూడాలి

పగలు మరి కల్లోనైనా ఎల్లోరాతో ఆడాలీ

మధుర లలనా మదన కొలనా 

కమల వదనా అమల సదనా

వదల తరమా మదికి వశమా చిలిపితనమా

చిత్రమైన బంధమాయె అంతలోన 

అంతులేని చింతన అంతమంటు ఉన్నదేనా

వెన్నెల్లో హాయ్ హాయ్  మల్లెల్లో హాయ్ హాయ్

వరాల జల్లే కురిసే తప్పెట్లు హాయ్ హాయ్ 

ట్రంపెట్లు హాయ్ హాయ్ ఇవాళ మనసే మురిసే

మే నెల్లో ఎండ హాయ్  ఆగస్టు వాన హాయ్

జనవరిలో మంచు హాయ్  హాయ్ రామా హాయ్

హాయిగుంటె చాలునండి  వెయ్యిమాటలెందుకండి

గదిని సగము పంచుకుంది  ఎవరు అనుకోవాలీ ఏం కావాలీ

మదిని బరువు పెంచుకుంటూ  ఎవరికేం చెప్పాలీ ఏం చెయ్యాలీ

అసలు తను ఎల్లా ఉందో  ఏం చేస్తుందో ఏమోలే

స్పెషలు మనిషైనా కూడా  మనకేముందీ మామూలే

కళలు తెలుసా ఏమో బహుశా  కవిత మనిషా కలల హంస

మనసు కొంచం తెలుసుకుంది  కలిసిపోయె మనిషిలాగ

మంచి పద్ధతంటు ఉంది  మదిని లాగుతున్నదీ 

ఎంత ఎంత వింతగున్నదీ

వెన్నెల్లో హాయ్ హాయ్  మల్లెల్లో హాయ్ హాయ్

వరాల జల్లే కురిసే తప్పెట్లు హాయ్ హాయ్ 

ట్రంపెట్లు హాయ్ హాయ్ ఇవాళ మనసే మురిసే

మే నెల్లో ఎండ హాయ్  ఆగస్టు వాన హాయ్

జనవరిలో మంచు హాయ్  హాయ్ రామా హాయ్

హాయిగుంటె చాలునండి  వెయ్యిమాటలెందుకండి

వెన్నెల్లో హాయ్ హాయ్  మల్లెల్లో హాయ్ హాయ్

వరాల జల్లే కురిసే తప్పెట్లు హాయ్ హాయ్ 

ట్రంపెట్లు హాయ్ హాయ్ ఇవాళ మనసే మురిసే

మే నెల్లో ఎండ హాయ్  ఆగస్టు వాన హాయ్

జనవరిలో మంచు హాయ్  హాయ్ రామా హాయ్

హాయిగుంటె చాలునండి  వెయ్యిమాటలెందుకండి

Vennello Hai Hai Song Avunu Valliddaru Ishtapaddaru Movie (2002)|lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

1 thought on “Vennello Hai Hai Song Avunu Valliddaru Ishtapaddaru Movie (2002)|telugu lyrics”

  1. Pingback: Muvvala Navvakala Song Lyrics Pournami Movie (2006)|telugu lyrics LyricsMp3Songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.