వంద దేవుళ్ళే కలిసొచ్చిన అమ్మ నీలాగా చూడలేరమ్మ కోట్ల సంపదే అందించిన నువ్విచ్చే ప్రేమే దొరకదమ్మ నా రక్తము ఎంతిచ్చినా నీ త్యాగాలనే మించున నీ రుణమే

Movie:  Bichagadu
Lyrics  :  Basha
Music:  Vijay Antony
Singer  :  Vijay Antony
Vandha Devulle Song Bichagadu Movie (2016)|telugu lyrics

Vandha Devulle Song Bichagadu Movie (2016)|telugu lyrics

 వంద దేవుళ్ళే కలిసొచ్చిన

అమ్మ నీలాగా చూడలేరమ్మ

కోట్ల సంపదే అందించిన 

నువ్విచ్చే ప్రేమే దొరకదమ్మ

నా రక్తము ఎంతిచ్చినా

నీ త్యాగాలనే మించున

నీ రుణమే తీర్చాలంటే

ఒక జనమైన సరిపోదమ్మ

నడిచేటి కోవెల నీవేలే

వంద దేవుళ్ళే కలిసొచ్చిన

అమ్మ నీలాగా చూడలేరమ్మ

కోట్ల సంపదే అందించిన

నువ్విచ్చే ప్రేమే దొరకదమ్మ

పగలైనా రాత్రయినా జాగారాలు

పిల్లల సుఖమే మీద హారాలు

పగలైనా రాత్రయినా జాగారాలు

పిల్లల సుఖమే మీద హారాలు

దీపముల కాలి

వెలుగే పంచెను

పసి నవ్వులే చూసి

బాదే మరిచెను

నడిచేటి కోవెల అమ్మేలే

వంద దేవుళ్ళే కలిసొచ్చిన

అమ్మ నీలాగా చూడలేరమ్మ

కోట్ల సంపదే అందించిన

నువ్విచ్చే ప్రేమే దొరకదమ్మ

నా రక్తము ఎంతిచ్చినా

నీ త్యాగాలనే మించున

నీ రుణమే తీర్చాలంటే

ఒక జనమైన సరిపోదమ్మ

నడిచేటి కోవెల నీవేలే

Vandha Devulle Song Bichagadu Movie (2016)| lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.