రివ్వున ఎగిరే గువ్వా నీ పరుగులు ఎక్కడికమ్మ రివ్వున ఎగిరే గువ్వా నీ పరుగులు ఎక్కడికమ్మ నా పెదవుల చిరునవ్వా నిను ఎక్కడ వెతికేదమ్మ తిరిగొచ్చే దారే

Movie   :  Janaki Weds Sriram
Lyrics  :  Sirivennela
Music    :  Ghantaadi Krishna
Singer   :  S P Balu
Rivvuna Egire Guvva Male Version Song  Janaki Weds Sriram Movie (2003)|telugu lyrics

Rivvuna Egire Guvva Male Version Song  Janaki Weds Sriram Movie (2003)|telugu lyrics

రివ్వున ఎగిరే గువ్వా

నీ పరుగులు ఎక్కడికమ్మ

రివ్వున ఎగిరే గువ్వా

నీ పరుగులు ఎక్కడికమ్మ

నా పెదవుల చిరునవ్వా

నిను ఎక్కడ వెతికేదమ్మ

తిరిగొచ్చే దారే మరిచావా

ఇకనైనా గూటికి రావా

తిరిగొచ్చే దారే మరిచావా

ఇకనైనా గూటికి రావా

ఓ ఓ ఓ ఏ ఏ ఏ

వీచే గాలుల వెంట నా వెచ్చని ఊపిరినంత

పంపించానే అది ఏ చోట నిను తాకనే లేదా

పూచే పూవుల నిండా మన తీయని జ్ఞాపకమంతా

నిలిపుంచానే నువ్వు ఏ పూటా చూడనే లేదా

నీ జాడను చూపించంటు ఉబికేనా ఈ కన్నీరు

ఏ నాడు ఇలపై పడి ఇంకిపోలేదు

నడిరాత్రి ఆకాశంలో నక్షత్రాలను చూడు

అవి నీకై వెలిగే నా చూపుల దీపాలు

ఆ దారిని తూరుపువై రావా

నా గుండేకు ఓదారుపు

రివ్వున ఎగిరే గువ్వా నీ

పరుగులు ఎక్కడికమ్మ

నా పెదవుల చిరునవ్వా నిను ఎక్కడ

వెతికేదమ్మ

తిరిగొచ్చే దారే మరిచావా

ఇకనైనా గూటికి రావా

కిన్నెరసాని నడక నీకెందుకే అంతటి అలక

నన్నొదిలేస్తావా కడదాక తోడై రాక

బతుకే బరువైపోగా మిగిలున్న ఒంటరి శిలగా

మన బాశల ఊసులు అన్ని కరిగాయా ఆ కలగా

ఎన్నెన్నో జన్మలదాక ముడివేసిన మన అనుబంధం

తెగి పోయిందంటే నమ్మదుగా నా ప్రాణం

ఆయువుతో ఉన్నదంటే ఇంకా నా ఈ దేహం

క్షేమంగ ఉన్నట్టే తనకూడా నాస్నేహం

ఎడబాటే వారదిగా చేస్తా

త్వరలోనే నీ జతగా వస్తా

రివ్వున ఎగిరే గువ్వా నీ

పరుగులు ఎక్కడికమ్మ

నా పెదవుల చిరునవ్వా నిను ఎక్కడ వెతికేదమ్మ

తిరిగొచ్చే దారే మరిచావా

ఇకనైనా గూటికి రావా

తిరిగొచ్చే దారే మరిచావా

ఇకనైనా గూటికి రావా

Rivvuna Egire Guvva Male Version Song  Janaki Weds Sriram Movie (2003)|lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

2 thoughts on “Rivvuna Egire Guvva Male Version Song  Janaki Weds Sriram Movie (2003)|telugu lyrics”

  1. Pingback: Nee Neeli Kannullona Song Dear Comrade Movie (2019)| telugu lyrics LyricsMp3Songs

  2. Pingback: Janma Needele Song Premisthe Movie (2004)|telugu lyrics LyricsMp3Songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.