లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుమ్ | పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౧ || విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభోః ప్రియం సుతమ్

Loka Veeram Mahapoojyam| Lyrics in Telugu

Loka Veeram Mahapoojyam| Lyrics in Telugu

 లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుమ్ |

పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౧ ||

విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభోః ప్రియం సుతమ్ |

క్షిప్రప్రసాదనిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨ ||

మత్తమాతంగగమనం కారుణ్యామృతపూరితమ్ |

సర్వవిఘ్నహరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩ ||

అస్మత్కులేశ్వరం దేవమస్మచ్ఛత్రు వినాశనమ్ |

అస్మదిష్టప్రదాతారం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౪ ||

పాండ్యేశవంశతిలకం కేరలే కేలివిగ్రహమ్ |

ఆర్తత్రాణపరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౫ ||

పంచరత్నాఖ్యమేతద్యో నిత్యం శుద్ధః పఠేన్నరః |

తస్య ప్రసన్నో భగవాన్ శాస్తా వసతి మానసే ||

Loka Veeram Mahapoojyam| lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.