కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మా కుందనపు బొమ్మా హొ.. కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన కుందనపు బొమ్మా నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా కుందనపు బొమ్

Movie   :  Ye Maaya Chesave
Lyrics      :  Anantha Sriram 
Music :  A R Rahman 
Singers :  Benny Dayal, Kalyani Menon
Kundanapu Bomma Song Lyrics Ye Maaya Chesave Movie (2010)|telugu lyrics

Kundanapu Bomma Song Lyrics Ye Maaya Chesave Movie (2010)|telugu lyrics

ఆహా.. ఆహాహా.. బొమ్మా నిను చూస్తూ నే రెప్ప వేయటం మరిచా హే..

అయినా హే ఏవో హే కలలు ఆగవే తెలుసా హే తెలుసా నా చూపు నీ బానిస

నీలో నాలో లోలో నులివెచ్చనైంది మొదలైందమ్మా ఓ..

కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మా కుందనపు బొమ్మా

హొ.. కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన కుందనపు బొమ్మా

నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా కుందనపు బొమ్మ నినే మరువదు ఈ జన్మ

నీ పాదం నడిచే ఈ చోట కాలము కనువైనా ముందే అలలై పొంగిందే

హే.. నీకన్నా నాకున్నా బలమింకేంటే ఏంటే

వెన్నెల్లో వర్షంలా కన్నుల్లో చేరావు నువ్వే

నన్నింక నన్నింకా నువ్వే నా అణువణువు గెలిచావే

కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మా కుందనపు బొమ్మా

హొ.. కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన కుందనపు బొమ్మా

నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా కుందనపు బొమ్మ నినే మరువదు ఈ జన్మ

చల్లనైనా మంటలో స్నానాలే చేయించావే ఆనందం అందించావే

నీ మాట తేటిలో ముంచావే తేల్చావే తీరం మాత్రం దాచావేంటే బొమ్మా

కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మా కుందనపు బొమ్మా

హొ.. కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన కుందనపు బొమ్మా

నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా కుందనపు బొమ్మ నినే మరువదు ఈ జన్మ

కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మా కుందనపు బొమ్మా

హొ.. కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన కుందనపు బొమ్మా

నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా కుందనపు బొమ్మ

నినే మరువదు ఈ జన్మ నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా 

Kundanapu Bomma Song Lyrics Ye Maaya Chesave Movie (2010)|lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.